Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt bij Mesoclinic, persoonlijk, telefonisch, online, of via de agenda via onze website gaat u akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen die Mesoclinic biedt/gebruikt. Als er een specifieke overeenkomst ontslaat zoals een behandelingsovereenkomst worden zij geacht onderdelen van deze overeenkomst te zijn.

Artikel 1 – ALGEMEEN

De voorwaarden opgenomen in deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling die bij Mesoclinic wordt uitgevoerd en voor elke transactie tussen Mesoclinic en de cliënt waarop Mesoclinic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk EN schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 – afspraken

De cliënt dient tijdig voor aanvang van de behandeling aanwezig te zijn. Het doel hiervan is om uitloop te voorkomen en tijdig te kunnen beginnen met de afspraak, zo waarborgen wij ook de privacy van de cliënt. Indien de cliënt later dan 10 minuten aanwezig is mag Mesoclinic de verloren tijd inkorten op de behandelingstijd en toch de volledige prijs rekenen.

Artikel 3 – Afspraken annuleren of verzetten

Een afspraak annuleren of wijzigen is mogelijk, het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 48 uur voor de afspraak. Het wijzigen/verzetten van uw afspraak kan per e-mail via info@mesoclinic.nl, Whatsapp of telefonisch. Indien u uw geboekte afspraak wilt annuleren, kunt u dit 48 uur van tevoren kosteloos doen.

Artikel 4 – No show op uw afspraak

 Bij “No Show” brengen wij 50% van het verwachte bedrag in rekening.

Artikel 5 – toestemmingsverklaring

Voor een behandeling bij Mesoclinic moet u een toestemmingsverklaring invullen. Voordat de behandeling zal plaatsvinden vragen wij onze klanten om de formulieren naar waarheid in te vullen. Tijdens de afspraak wordt u gevraagd het formulier te lezen en te ondertekenen. Bij geen ondertekening zal er geen behandeling worden uitgevoerd.

Artikel 6 – advies

Het eventueel door ons gegeven advies is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Het advies is vrijblijvend en mag nimmer worden opgevat als medische diagnose, medisch consult of bindend voorschrift. Met aanvragen van een consult en/of verkrijgen van onlineadvies bent u geen cliënt van Mesoclinic en kunt u geen gebruik maken van de klachtenprocedure van Mesoclinic.

Artikel 7- betaling

De tarieven staan vermeld op de site van Mesoclinic. De cliënt dient na de behandeling te betalen via contactloze betaling of contante betaling. Indien u een pakket heeft aangeschaft wordt het bedrag verrekend i.v.m. de aanbetaling.
De aanbetaling kan alleen voor een volgende afspraak gebruikt worden. Wordt de afspraak geannuleerd, dan vervalt de aanbetaling.
Een aanbetaling wordt nooit terugbetaald; in plaats daarvan wordt deze verrekend met een toekomstige behandeling.


Artikel 8 – persoonsgegevens en privacy

Alle regels en autorisaties wat betrekt uw persoonsgegevens is opgenomen in onze Privacy Policy. Zie privacy policy.

Artikel 9 – geheimhouding

Mesoclinic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt met ons deelt tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie die de cliënt vertrekt. Echter, vervalt de geheimhouding op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijk uitspraak, dan is Mesoclinic verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te vertrekken.

Artikel 10 – aansprakelijkheid

Mesoclinic is NIET aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Mesoclinic is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante (lichamelijke) aandoeningen, eerdere behandelingen elders, medicijngebruik, gebruik van onjuiste informatie, producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het is niet mogelijk om hier een klacht over in te dienen, dient u wel een klacht in? Dan zal deze worden afgewezen.

10.2 Mesoclinic is ook niet aansprakelijk voor eventuele uiterlijke schade of gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling. Denk hierbij aan allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook. Alle behandelingen gaat u vrijwillig aan met de mogelijke risico’s van dien. De behandelingen zijn op eigen risico en verantwoordelijkheid.

10.3 Mesoclinic is niet gebonden en aansprakelijk aan resultaatverbintenis, klacht letselschade benoeming.

10.4 Mesoclinic is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste nazorg, u bent hier alleen zelf verantwoordelijk voor. Bij twijfel over de nazorg, raadpleeg de site. Het is niet mogelijk om hier een klacht over in te dienen, dient u wel een klacht in? Dan zal deze worden afgewezen.

10.5 Het is mogelijk dat een behandeling of behandelingen niet het gewenste resultaat leveren dan u voor ogen had. Elk lichaam/huid is anders en reageert ook anders op de behandelingen en producten dan bij anderen. Mesoclinic is hier niet aansprakelijk voor en geeft GEEN garantie betreft het resultaat. U heeft geen recht tot terugeisen van uw betaling of behandeling. Wij geven GEEN geld retour. Het is niet mogelijk om hier een klacht over in te dienen, dient u wel een klacht in? Dan zal deze worden afgewezen.

Artikel 11 – kuren

Mesoclinic biedt kuren aan. Deze kuren zijn gebaseerd op een sessies van 3 of 6 behandelingen. Tijdens het intakegesprek en tijdens de behandelperiode zal er geadviseerd worden hoeveel behandelingen er nodig zullen zijn.

Artikel 12 – beschadigingen en diefstal

Mesoclinic heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen wanneer de cliënt het meubilair, apparatuur of de producten beschadigt.

12.2 Mesoclinic meldt diefstal ALTIJD direct bij de politie.

 

Artikel 13 – klachten

Cliënten kunnen klachten indienen door een mail te sturen naar info@mesoclinic.nl 
Indien de cliënt een klacht heeft, dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk te melden aan Mesoclinic. De cliënt dient de klacht binnen 5 dagen na ontdekking SCHRIFTELIJK te melden aan Mesoclinic. Mesoclinic moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven, uw klacht zal ook doorgestuurd worden naar de tussenpersoon van het Landelijk Onderzoeksbureau.

Artikel 14 – gegevens

De cliënten dienen ten alle tijden de juiste persoonsgegevens te vermelden aan Mesoclinic.

Artikel 15 – behoorlijk gedrag

Cliënten behoren zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Als de cliënt na herhaaldelijk waarschuwen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Mesoclinic het recht de toegang van de cliënt te weigeren zonder enige opgaaf van reden.

Artikel 16 – recht

Op elke overeenkomst tussen Mesoclinic en cliënt is het Nederlands recht van toepassing zoals opgenomen in de wetgeving, rechtspraak en jurisprudentie. In geval van de inhoud van strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 17 – contra indicaties

  • Zwanger is of borstvoeding geeft
  • Hartklachten, kanker, diabetes, aids of hiv
  • Eczeem, psoriasis, herpes simplex of zweren in behandelgebied
  • Pacemaker of elektrische implantaten
  • Tatoeages of permanente make-up in behandelgebied
  • Botox, fillers of andere injecties in behandelgebied (minder dan 3 maanden)
  • Plastische chirurgie ingreep nog niet hersteld in behandelgebied
  • Microdermabrasie of chemische peeling in behandelgebied (minder dan 3 maanden)